Stadt Kempen – Der Bürgermeister-;D/66: Tenders


E-mail: martina.smeets@kempen.de
Phone: +49 2152/917-323
Country: Germany
Town: Kempen
Address: Stadt Kempen – Der Bürgermeister-;D/66
Buttermarkt 1
Kempen
47906
Germany
Kontaktstelle(n): 47906
Zu Händen von: Martina Smeets
Telefon: +49 2152/917-323
E-Mail: martina.smeets@kempen.de
Fax: +49 2152/917-395
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kempen.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: www.deutsche-evergabe.de


No tenders for this period. Use search